NL
EN

HomeVoorwaarden

Algemene Voorwaarden

Dancers at Work, gevestigd te Aalsmeer, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer : 64238083 bemiddelt en selecteert ten behoeve van opdrachtgevers professionele dansers, hierna te noemen "Danser(s)". Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen gelden in alle gevallen, waarbij gebruik wordt gemaakt van de diensten van Dancers at Work onderstaande algemene voorwaarden.

ARTIKEL 1: ALGEMEEN

Deze voorwaarden maken integraal onderdeel uit van alle aanbiedingen van, opdrachten aan en overeenkomsten met Dancers at Work.
Verstrekking van een (vervolg)opdracht aan Dancers at Work houdt aanvaarding in van deze voorwaarden.
Deze algemene voorwaarden prevaleren boven eventueel door opdrachtgevers gehanteerde algemene voorwaarden.
Afwijkingen van en uitzonderingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien schriftelijk door partijen overeengekomen.

ARTIKEL 2: OPTIES EN BOEKINGEN

De door zowel opdrachtgever als Dancers at Work ondertekende opdrachtbevestiging is bindend voor alle partijen. De boeking wordt bevestigd middels een door Dancers at Work opgestelde boekingsbevestiging. Deze dient vóór aanvang van het tijdstip van de boeking voor akkoord getekend door de opdrachtgever in het bezit te zijn van Dancers at Work.
Opties op dansers dienen binnen een week te worden bevestigd om geëffectueerd te worden. Boekingen krijgen (altijd) voorrang op opties. De eerste optant wordt in de gelegenheid gesteld zijn optie om te zetten in een boeking voordat de boeking van een tweede optant wordt geëffectueerd.

ARTIKEL 3: DOORPAS EN REPETITIES

In geval van een doorpas voorafgaand aan een boeking wordt voor de eerste twee uur 50% van het overeengekomen uurtarief voor de boeking in rekening gebracht; daarna geldt het normale boekingstarief per uur.

ARTIKEL 4: OVERMACHT

In geval van ziekte van een danser op het tijdstip van de boeking is dit overmacht. Dancers at Work zal zich in dit geval inspannen om adequate vervanging te regelen. Is dit om welke reden dan ook niet mogelijk dan zal de boeking verzet worden. In dat geval is Dancers at Work niet aansprakelijk voor schade geleden door opdrachtgever.
In geval een danser door andere omstandigheden van privé-aard niet op de afgesproken tijd op de afgesproken locatie aanwezig is zal Dancers at Work zich inspannen om adequate vervanging te regelen. Is dit om welke reden dan ook niet mogelijk dan zal de boeking verzet worden. In dat geval is Dancers at Work niet aansprakelijk voor schade geleden door opdrachtgever.

ARTIKEL 5: TARIEVEN

De tarieven worden in overleg enerzijds tussen Dancers at Work en Danser en anderzijds Dancers at Work en Opdrachtgever vastgesteld.
De opdrachtgever heeft de keuze Danser te boeken tegen de volgende werktarieven: een dagtarief, half dagtarief of per uur.
Het dagtarief is verschuldigd voor boekingen van maximaal tien werkuren tussen 8.00 uur en 24.00 uur.
Onder een halve werkdag wordt verstaan vier aaneengesloten uren die in ieder geval vallen tussen de hiervoor genoemde uren.
Delen van een uur worden altijd afgerond naar een heel uur.
Voor werkzaamheden na 24.00 uur en/of voor 8.00 uur is een overwerk tarief verschuldigd, dat minimaal 200% van het overeengekomen uurtarief bedraagt.
Opdrachtgever heeft schriftelijke meldplicht aan Dancers at Work bij iedere wijziging en/of aanpassing en/of omzetting van de overeenkomst, waarbij Danser en/of het materiaal en/of de publicatierechten anders worden gebruikt dan schriftelijk is overeengekomen. De aangepaste overeenkomst dient door opdrachtgever en Dancers at Work ter accoord te worden ondertekend.

ARTIKEL 6: BIJZONDERE TARIEVEN EN TOESLAGEN

In geval van overwerk (werk buiten de overeengekomen tijd) gelden bijzondere tarieven. Opdrachtgever zal voor aanvang van het overwerk de alsdan geldende tarieven voor overwerk bij Dancers at Work opvragen.
Voor bijzonder gebruik (bijvoorbeeld exclusiviteit, gebruik van de opname(n) in meer dan één land of gebruik van de opname(n) voor een periode van langer dan één jaar na datum van opname) of bijzondere opnamen (bijvoorbeeld film-, televisie- en/of video-opnamen, commercials of shows) zijn nader overeen te komen toeslagen verschuldigd.
De toeslagen voor bijzonder gebruik of bijzondere opnamen worden bij voorkeur schriftelijk vastgelegd. Bij gebreke van een schriftelijke vastlegging wordt de toeslag vastgesteld door Dancers at Work volgens alsdan geldende tarieven.
Indien enigerlei toeslag per kalenderjaar, maand of andere termijn verschuldigd is, dient de opdrachtgever de gehele daarvoor geldende toeslag te voldoen, ook al wordt niet de gehele termijn van de betreffende afbeelding(en) van de Danser(s) gebruik gemaakt.

ARTIKEL 7: REISTIJDVERGOEDING

Voor reistijden langer dan een uur wordt pro rata de helft van het overeengekomen werk tarief in rekening gebracht. Bij opdrachten in het buitenland wordt altijd 50% van de reistijd in rekening gebracht met een maximum van 4 uur.

ARTIKEL 8: REISKOSTEN

Tenzij vooraf schriftelijk anders is overeen gekomen zullen de totale reiskosten,
berekend op basis van het gebruik van eigen auto op basis van het geldende ANWB tarief, vanaf woonplaats tot werkplek, aan Opdrachtgever worden doorberekend. Indien werkzaamheden in het buitenland verricht moeten worden, dient opdrachtgever de volledig verschuldigde reis- en verblijfkosten vooraf te voldoen. Reiskosten voor buitenlandse Dansers worden in overleg vastgesteld.
Over alle te berekenen reiskosten wordt tevens berekend de omzetbelasting volgens het wettelijk vastgestelde percentage.

ARTIKEL 9: EXCLUSIVITEITSRECHTEN

Opdrachtgever heeft geen exclusiviteitrechten op Danser. Indien Opdrachtgever dat wenst, dienen daarover vooraf bindende afspraken schriftelijk met Dancers at Work te worden vastgelegd, inclusief de daaraan verbonden overeengekomen bijzondere tarieven.

ARTIKEL 10: AANSPRAKELIJKHEID

Dancers at Work is noch tegenover Opdrachtgever, noch tegenover Danser aansprakelijk voor enige schade en/of kosten van welke (fysieke) aard ook, behalve als gevolg van opzet en grove schuld, die tijdens werktijd of in verband met werkzaamheden ontstaan. Opdrachtgever en Danser vrijwaren Dancers at Work uitdrukkelijk voor iedere vordering ook door of vanwege derden.
Dancers at Work is noch aansprakelijk voor enige schade van Opdrachtgever of van derden, die Danser tijdens de opdracht aanbrengt, noch die mocht zijn ontstaan, wanneer Danser gebrekkig presteert.
De arbeidsongeschiktheid van Danser alsmede alle andere omstandigheden die voor Danser overmacht opleveren gelden mede als overmacht voor Dancers at Work. Dancers at Work is verplicht Opdrachtgever van voorgemelde omstandigheden onverwijld op de hoogte te stellen, zodra zij zelf daarvan op de hoogte is (gesteld).
Mocht Dansers at Work uit hoofde van toerekenbaar niet nakomen aansprakelijk zijn voor enige schade geleden door Opdrachtgever en/of derden, dan blijft deze aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van maximaal gelijk aan twee maal de hoogte van het honorarium, exclusief eventueel overeengekomen toeslagen, dat met Opdrachtgever is overeengekomen terzake van de opdracht. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding als in artikel 14 bepaald is steeds dat Dancers at Work na het ontstaan van de schade zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen 8 dagen door opdrachtgever schriftelijk op de hoogte zijn gesteld.
Opdrachtgever en Danser vrijwaren Dansers at Work voor alle aanspraken welke de bedrijfsvereniging danwel de belastingdienst eventueel jegens Dancers at Work zou blijken te willen doen gelden.
Zowel Opdrachtgever als Dansers verplichten zich om W.A. verzekerd te zijn tijdens de (overeengekomen) werkzaamheden. Danser verplicht zich tevens verzekerd te zijn voor ziektekosten tijdens de werkzaamheden.

ARTIKEL 11: ANNULERINGEN

Individuele boekingen
Voor annulering door opdrachtgever tot 48 uur voor de afgesproken aanvang van werktijd worden geen kosten in rekening gebracht in geval van een incidentele boeking. Voor annulering tussen 48 en 24 uur voor de aanvang is Opdrachtgever 50% van het overeengekomen honorarium verschuldigd.. Voor annulering door opdrachtgever ter plaatse is Opdrachtgever het gehele overeengekomen honorarium en alle additionele kosten verschuldigd.
Meerdaagse individuele boekingen
Bij meerdaagse boeking(en) kan de boeking voor aanvang kosteloos worden geannuleerd, waarbij geldt dat de kosteloze annuleringstermijn even lang als de duur van de overeengekomen boeking. Indien geen tijdige annulering heeft plaatsgevonden is de opdrachtgever het volledige overeengekomen honorarium en alle additionele kosten verschuldigd.
Boeking van groepen
Boekingen van groepen zijn niet te annuleren, tenzij anders schriftelijk overeen gekomen.
Dancers at Work is te allen tijde gerechtigd een opdracht tot 24 uur voor aanvang te annuleren.

ARTIKEL 12: BETALINGEN

Opdrachtgever ontvangt een factuur van Dancers at Work voor het door de opdrachtgever verschuldigde bedrag.
Het verschuldigde bedrag dient binnen 14 dagen na factuurdatum te worden bijgeschreven op het rekening nummer van Dancers at Work. Tarieven zijn steeds inclusief agentschap-provisie Dancers at Work en exclusief omzetbelasting volgens het wettelijk vastgestelde percentage.
Indien een voorschot betaald moet worden dient de voorschotnota per omgaande voldaan te worden. In het geval het voorschot niet (tijdig) is voldaan behoudt Dancers at Work zich het recht voor de overeengekomen boeking op te schorten.
Indien de opdrachtgever het niet eens is met de factuur kan opdrachtgever dit binnen 8 dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk kenbaar maken aan Dancers at Work. De betalingsverplichting vervalt hierdoor echter niet.

ARTIKEL 13: GEVOLGEN VAN NIET (TIJDIG) BETALEN

Bij verstrijken van de in artikel 12 genoemde betalingstermijn wordt het verschuldigde bedrag dan wel resterende deel van het verschuldigde bedrag vermeerderd met een rente van 2% per maand of gedeelte van een maand.
Niet (tijdig) betalen heeft voorts tot gevolg dat aan opdrachtgever toegekende rechten, met opdrachtgever overeengekomen kortingen en garanties worden opgeschort c.q. komen te vervallen.
Voorts komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die Dancers at Work maakt voor de inning van een vordering voor rekening van de opdrachtgever. Onder buitengerechtelijke kosten worden begrepen alle kosten van sommatie en ingebrekestelling naast de verschotten en het honorarium van degene die door Dancers at Work met invordering is belast. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15% van het bedrag aan hoofdsom en rente, vermeerderd met de omzetbelasting.
Bij een eventuele procedure is de opdrachtgever voorts de bij vonnis geliquideerde proceskosten, alsmede nakosten verschuldigd.

ARTIKEL 14: ONGEVALLEN

Voor ongevallen, (blijvende) invaliditeit of overlijden van Danser op weg van/naar de opdracht en tijdens de opdracht is Dancers at Work noch jegens Danser noch jegens Opdrachtgever en derden aansprakelijk.

ARTIKEL 15: CASTING GEGEVENS EN OPGAVEN

Dancers at Work is niet verantwoordelijk jegens Danser, opdrachtgever en/of derden voor eventuele vermelding van foutieve gegevens danwel geringe verschillen in afmetingen voor wat betreft alle opgaven betreffende Danser.

ARTIKEL 16: BENADERING DANSERS/OPDRACHTGEVER BUITEN DANCERS AT WORK

Het is opdrachtgever danwel Danser niet toegestaan om zonder goedkeuring en buiten medeweten van Dancers at Work, na eenmaal door haar in contact gebracht, elkaar te benaderen of te contracteren. Indien zulks toch geschiedt is twee maal het bedrag aan Dancers at Work verschuldigd, dat betaald had dienen te worden indien de contracten via Dancers at Work waren gesloten.

ARTIKEL 17: MATERIAALGEBRUIK

Opdrachtgever is niet gerechtigd foto's/film/video's en ander materiaal van Danser voor andere doeleinden te gebruiken dan het daarover in de opdrachtbevestiging vastgelegde, conform boekingsformulier en/of factuur omschrijving.

ARTIKEL 18: VERGOEDING AAN DANSER

De Danser die beschikt over een zogenaamde VAR verklaring, met vermelding van winst uit onderneming, is zelf verantwoordelijk voor het verwerken van de vergoedingen in de aangifte inkomstenbelasting en zal derhalve zelf voor afdracht van de verschuldigde belastingen en premies zorgdragen. Alvorens tot betaling over te zullen gaan dient de de Danser een kopie van de VAR verklaring samen met een kopie van een geldig identiteitsbewijs aan Dansers at Work te overleggen. Dancers at Work is gerechtigd haar betalingsverplichting op te schorten bij het ontbreken van afgifte van genoemde stukken. De Danser die niet beschikt over een zogenaamde VAR verklaring wordt geacht in dienstbetrekking te staan. De Danser stemt ermee in dat de verloning plaats zal vinden via Tentoo Holding B.V.
De afgesproken vergoeding is een bruto vergoeding die ontworpen is aan afdracht loonbelasting en sociale premies. Alsdan zal de netto vergoeding aan de artiest worden uitbetaald. Alvorens tot uitbetaling van de vergoedingen over te zullen gaan, dient de Danser een ingevulde gageverklaring en een kopie van een geldig legitimatiebewijs aan Tentoo Holding B.V. te overleggen. Tentoo Holding B.V. is gerechtigd haar betalingsverplichting op te schorten bij het ontbreken van afgifte van genoemde stukken.

ARTIKEL 19: DERDEN

Indien Opdrachtgever op enigerlei wijze met derden afspraken maakt omtrent het gebruik van in de bovenstaande voorwaarden genoemd materiaal, zal de duur van die overeenkomst de duur van de door opdrachtgever met Dancers at Work en Danser gesloten overeenkomst niet overtreffen, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Dancers at Work.
Bij overtreding van de algemene voorwaarden verbeurt Opdrachtgever ten gunste van Dancers at Work een direct opeisbare boete van vijf maal het factuurbedrag zonder dat ingebrekestelling vereist is. Naast de in dit artikel genoemde boete blijft Opdrachtgever jegens Dancers at Work volledig schadeplichtig terzake van overtredingen van dit artikel.
Opdrachtgever verbindt zich jegens Dancers at Work op verbeurte van een boete van vijf maal het factuur bedrag om in een met derden te sluiten overeenkomst, als bedoeld in dit artikel, een boete clausule op te nemen voor het geval dat deze derde(n) zonder toestemming van opdrachtgever gebruik maakt/maken van het materiaal, nadat de met Opdrachtgever gesloten overeenkomst is beëindigd.

ARTIKEL 20: WIJZIGING VAN DEZE VOORWAARDEN

Dancers at Work heeft te allen tijde het recht de inhoud van deze voorwaarden te wijzigen. Alle bekende afnemers van de diensten van Dancers at Work zullen door middel van toezending, danwel overreiking van de voorwaarden hiervan op de hoogte worden gesteld, tenzij dit niet in redelijkheid van Dancers at Work kan worden gevergd.

ARTIKEL 21: TOEPASSELIJK RECHT

Alle geschillen ontstaan uit of verband houdende met de door Dancers at Work gedane werkzaamheden of verleende diensten zullen worden beoordeeld naar Nederlands recht en zullen, behoudens andersluidende bepaling van dwingend recht, bij uitsluiting worden berecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.

Datum, 1 januari 2021